تاسیسات توزیع آب Golovnoi متعلق به قرقیزستان است – وزارت امور خارجه

تاسیسات توزیع آب Golovnoi متعلق به قرقیزستان است – وزارت امور خارجه

Tainynews ارمک کیشتوبایف ، دبیر اول دپارتمان سیاسی اول وزارت امور خارجه قرقیزستان ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیشکک گفت: – مرکز توزیع آب Golovnoi در خاک قرقیزستان قرار دارد و متعلق به قرقیزستان است.

از او خواسته شد تا در مورد صحت اسناد موجود در مرکز توزیع آب در شبکه های اجتماعی اظهار نظر کند.

“این موضوع باید به دبیرخانه نماینده ویژه دولت در امور مرزی خطاب شود ، زیرا در بخش کمیسیون قرقیزستان متخصصان آژانس های دولتی مربوطه مانند آژانس منابع زمین ، سرویس نقشه برداری قرار دارند. آنها پاسخ بهتری در مورد اسناد خواهند داشت ،” او توضیح داد.

ارمک کیشتوبایف گفت که مرکز توزیع آب توسط قرقیزستان ساخته شده است.

Author: admin