کمیسیون مرکزی انتخابات نتایج رأی گیری رسمی را در همه پرسی قانون اساسی تعیین می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات نتایج رأی گیری رسمی را در همه پرسی قانون اساسی تعیین می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز نتایج رأی گیری رسمی در همه پرسی قانون اساسی جدید قرقیزستان را تعیین کرد …

Author: admin