تحقیقات مربوط به آدم ربایی و قتل عظیم آیزادا کاناتبکووا به پایان رسید و به دادگاه ارسال شد

تحقیقات مربوط به آدم ربایی و قتل عظیم آیزادا کاناتبکووا به پایان رسید و به دادگاه ارسال شد

Tainynews اولان جماکوف ، دبیر مطبوعاتی اداره پلیس شهر بیشکک گفت: تحقیقات در مورد آدم ربایی و قتل Aizada Kanatbekova 27 ساله به پایان رسید و برای رسیدگی به دادگاه منطقه Pervomai ارائه شد.

Author: admin