بیش از 10 هزار نفر از منطقه درگیری تخلیه شدند

بیش از 10 هزار نفر از منطقه درگیری تخلیه شدند

Tainynews وزارت امور اضطراری جمهوری قرقیزستان گزارش داد – ساکنان روستاهای Ak-Sai ، Kyzyl-Jol و Kevit از مناطق Batken و Leilei در منطقه Batken به مکان های امن تخلیه شده اند.

Author: admin