بیش از 27300 نفر به دلیل درگیری مرزی از منطقه باتکن تخلیه شده اند

بیش از 27300 نفر به دلیل درگیری مرزی از منطقه باتکن تخلیه شده اند

Tainynews آلیزا سلتونبکووا ، معاون اول وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، در اول جلسات مطبوعاتی در اول مه گفت: – تعداد کل افراد تخلیه شده از منطقه باتکن به 27358 نفر رسید.

وی گفت ، کمک های پزشکی و روانشناسی به همه آنها ارائه می شود.

در میان 27358 آواره ، کودکان 15505 نفر را تشکیل می دهند. آنها از روستاهای Ak-Sai ، Ak-Tatyr ، Karabak ، Samarkandek ، Jany-Jer ، Kulundu تخلیه شدند.

Author: admin