جاده Osh-Batken-Isfana مسدود شده است – خبرگزاری AKIpress

جاده Osh-Batken-Isfana مسدود شده است

بخش جاده اوش-باتکن-ایسفانا // عکس: اداره پلیس منطقه باتکن

Tainynews – اداره پلیس منطقه باتکن در اول ماه مه گفت – جاده اوش – باتکن – ایسفانا در منطقه جاکا – اوروک مسدود شده است.

رئیس اداره پلیس منطقه باتکن مورات بورونوف ، معاون فرماندار منطقه باتکن ، ماروفان تولائف با عبداللو ناجوونوف رئیس پلیس منطقه سغد در وروخ در مورد ایمنی مردم ساکن در مناطق مرزی ، برقراری نظم عمومی گفتگو کردند.

جاده اوش-ایسفانا که از منطقه جاکا-اوروک در منطقه باتکن عبور می کرد ، پس از مذاکرات مسدود شد.

این جاده قبلاً از حدود ساعت 10:00 صبح اول ماه مه توسط طرف تاجیکی مسدود شده بود.

جاده داده شده مناطق باتکن و لیله را بهم متصل می کند.

Author: admin