تاجیکستان جاده اوش-باتکن-ایسفانا را مسدود کرده و خواستار بازگشایی جاده به منطقه ووروخ است

تاجیکستان جاده اوش-باتکن-ایسفانا را مسدود کرده و خواستار بازگشایی جاده به منطقه ووروخ است

ملاقات در مرز در اول ماه مه

Tainynews موسورمانبک تورسوماتوف ، نماینده دولت باتکن ، به تورموش گفت: طرف تاجیکی جاده اوش-باتکن-ایسفانا در منطقه تورت-کوچو را مسدود کرده و خواستار بازگشایی جاده به محاصره ووروخ شد.

Author: admin