کمیسیون انتخابات محلی بیشکک نتایج رای گیری در انتخابات شورای محلی در 5 ایستگاه را باطل می کند

کمیسیون انتخابات محلی بیشکک نتایج رای گیری در انتخابات شورای محلی در 5 ایستگاه را باطل می کند

Tainynews – کمیسیون انتخابات محلی بیشکک نتایج رأی گیری در انتخابات شورای محلی بیشکک را در چندین مرکز رأی گیری باطل کرد …

Author: admin