قرقیزستان و تاجیکستان گفتگوهای تعیین مرز را آغاز می کنند

قرقیزستان و تاجیکستان گفتگوهای تعیین مرز را آغاز می کنند

Tainynews – خدمات مطبوعاتی دولت قرقیزستان گزارش داد – هیئت های دولت برای تعیین مرز و مرزبندی مرز قرقیزستان و تاجیکستان گفتگوها را در منطقه باتکن آغاز کردند.

Author: admin