بیش از 33300 نفر از منطقه باتکن تخلیه شده اند ، 19142 کودک در میان آنها هستند

بیش از 33300 نفر از منطقه باتکن تخلیه شده اند ، 19142 کودک در میان آنها هستند

Tainynews معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، آلیزا سلتونبکووا ، در جلسه توجیهی گفت: – حدود 33388 نفر از روستاها در منطقه باتکن تخلیه شدند که 19142 کودک در میان آنها هستند.

ساکنان روستاهای Ak-Sai ، Ak-Tatyr ، Kara-Bak ، Samarkandek در منطقه Batken و روستاهای Jany-Jer ، Beshkent ، Kulundu در منطقه Leilek تخلیه شدند.

Author: admin