پنج قرقیزستان آزاد شده از اسارت در تاجیکستان در بیمارستان بستری شدند

پنج قرقیزستان آزاد شده از اسارت در تاجیکستان در بیمارستان بستری شدند

Tainynews آلیزا سلتونبکووا ، معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، در یک جلسه مطبوعاتی گفت: ده قرقیزستانی آزاد شده از اسارت در تاجیکستان توسط کارگران پزشکی بررسی شدند.

پنج نفر از آنها در بیمارستان بستری شدند.

وی گفت: “وضعیت آنها پایدار است.”

پس از گفتگوها بین دو طرف ، ده شهروند قرقیزی از اسارت در تاجیکستان آزاد شدند. یکی از آنها فرماندار دهکده بین المللی است.

Author: admin