وزارت کشور قرقیزستان 11 کاوش جنایی را در حوادث مرزی قرقیزستان و تاجیکستان راه اندازی کرد

وزارت کشور قرقیزستان 11 کاوش جنایی را در حوادث مرزی قرقیزستان و تاجیکستان راه اندازی کرد

Tainynews – ارکبیک آشیرخوایف ، معاون وزیر کشور ، در یک جلسه مطبوعاتی گفت: وزارت کشور قرقیزستان 11 کاوش جنایی را برای وقایع در مرز با تاجیکستان آغاز کرد.

این کاوشگرها به اتهام قتل ، اختلالات جمعی ، جنایات علیه صلح و ایمنی بشریت ، اوباشگری ، عبور غیرقانونی از مرز آغاز شد.

Author: admin