نیروهای داخلی وزارت کشور قرقیزستان شرح وقایع روزهای نخست درگیری مرزی را ارائه می دهند

نیروهای داخلی وزارت کشور قرقیزستان شرح وقایع روزهای نخست درگیری مرزی را ارائه می دهند

Tainynews – نیروهای داخلی وزارت کشور قرقیزستان گزارشی از وظایف انجام شده توسط سربازان در روزهای اول درگیری در مرز با تاجیکستان منتشر کردند …

Author: admin