خانه های آسیب دیده در درگیری های مرزی در منطقه باتکن توسط دولت احیا می شوند

خانه های آسیب دیده در درگیری های مرزی در منطقه باتکن توسط دولت احیا می شوند

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد: خانه های ساکنان منطقه باتکن که در نتیجه درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان آسیب دیده اند از بودجه عمومی قرقیزستان احیا می شوند.

خانه های جدید به جای آنهایی که در درگیری و با هزینه دولت تخریب شده اند ساخته می شوند.

Author: admin