آماده سازی اسناد برای درخواست تجدید نظر در دادگاه استراسبورگ در مورد مرگ قرقیزستان در تبادل اسلحه قرقیزستان و تاجیکستان آغاز شد: مدافع حقوق بشر

آماده سازی اسناد برای درخواست تجدید نظر در دادگاه استراسبورگ در مورد مرگ قرقیزستان در تبادل اسلحه قرقیزستان و تاجیکستان آغاز شد: مدافع حقوق بشر

Tainynews – تورسونبک آکون ، رئیس کمیته حقوق بشر آسیای میانه ، در تاریخ 3 مه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اوش گفت: – آماده سازی اسناد برای تجدید نظر در دادگاه حقوق بشر اروپا (دادگاه استراسبورگ) آغاز شده است

Author: admin