پول در گردش ماهانه 1.15 میلیارد تومان کاهش می یابد

پول در گردش ماهانه 1.15 میلیارد تومان کاهش می یابد

Tainynews – از اول آوریل ، حجم پول در گردش به 128 میلیارد و 113.9 میلیون سوم رسیده است. چنین اطلاعاتی در بازبینی بانک ملی جمهوری قرقیزستان منعکس شده است.

در مقایسه با اول مارس ، میزان پول در گردش 1.15 میلیارد ثانیه یا 0.8 درصد کاهش یافته است.

129 میلیارد و 264.7 میلیون مادر در تاریخ 1 ماه مه در گردش بودند.

Author: admin