معاونان وزیر امور خارجه آسیای میانه و روسیه برای گفتگو در مورد وضعیت افغانستان

معاونان وزیر امور خارجه آسیای میانه و روسیه برای گفتگو در مورد وضعیت افغانستان

Tainynews – وزارت امور خارجه ازبکستان گفت … معاونان وزیر خارجه کشورهای آسیای میانه و روسیه 21 مه یک کنفرانس ویدیویی برگزار می کنند

Author: admin