رئیس جمهور جپاروف امضای قانون اساسی را که از طریق همه پرسی در تاریخ 5 مه تصویب شده است ، امضا کرد

رئیس جمهور جپاروف برای امضای قانون اساسی مصوب 5 رأی همه پرسی

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – رئیس جمهور سدیر جپاروف قانون اساسی تصویب شده از طریق همه پرسی در 5 ماه مه را خطاب به ملت خواهد خواند …

Author: admin