نخست وزیر ماریپوف فرماندار منطقه باتکن را برکنار کرد

نخست وزیر ماریپوف فرماندار منطقه باتکن را برکنار کرد

Tainynews – عموربک سووانالیف در ارتباط با انتقال به پست دیگر از سمت فرماندار منطقه باتکن برکنار شد.

قطعنامه مربوطه توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف امضا شد ، عموربک سووانالیف به AKIpress گفت.

سووانالیف گفت هنوز نمی داند چه پستی به او پیشنهاد می شود.

عموربک سووانالیف در 15 فوریه 2021 به عنوان فرماندار منطقه باتکن منصوب شد.

Author: admin