تاجیکستان 2 ماشین دزدیده شده توسط شهروندان تاجیکستان در درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان را پس می دهد

تاجیکستان 2 اتومبیل سرقت شده توسط شهروندان تاجیکستان در درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان را پس می دهد

Tainynews – خدمات مرزی قرقیزستان گفت: اوضاع در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان از ساعت 11:30 صبح 5 مه ثابت است.

در 4 مه ، طرف تاجیکی 2 ماشین را که قبلا توسط شهروندان تاجیکی در قرقیزستان به سرقت رفته بودند ، بازگرداند.

کامچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی ایالتی ، اولاربک شرشیف مدیر خدمات مرزی و سرهنگ تی تولونبایف رئیس اداره خدمات مرزی در منطقه باتکن زیرساخت های مرزی را که در نتیجه خمپاره انداختن تاجیکستان آسیب دیده بود بازرسی می کنند.

مرزبانان توسط مرزبانان گشت زنی می شوند.

نیروهای مرزبانی در حالت آماده باش هستند.

Author: admin