اعظمت دییکانبائف معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر توسعه دیجیتال می شود

اعظمت دییکانبائف معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر توسعه دیجیتال می شود

Tainynews – آزامت دییکان باف به عنوان نایب رئیس کابینه وزیران و وزیر توسعه دیجیتال منصوب شده است.

دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

این انتصاب در رابطه با قانون اساسی امضا شده قرقیزستان که رئیس جمهور رئیس قوه مجریه قدرت است ، انجام شد.

Author: admin