اولوکبک کارمیشاکوف به عنوان معاون رئیس کابینه وزیران ، وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد

اولوکبک کارمیشاکوف به عنوان معاون رئیس کابینه وزیران ، وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد

Tainynews – Ulukbek Karmyshakov به عنوان نایب رئیس کابینه وزیران و وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شده است.

دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

این انتصاب مطابق با ماده 4 قانون قانون اساسی جمهوری قرقیزستان که از طریق همه پرسی در 11 آوریل تصویب شد ، انجام شد.

Author: admin