مدیر کتابخانه ملی به عنوان نایب رئیس کابینه وزیران منصوب شد

مدیر کتابخانه ملی به عنوان نایب رئیس کابینه وزیران منصوب شد

Tainynews – Jyldyz Bakashova مدیر کتابخانه ملی به عنوان معاون رئیس کابینه وزیران منصوب شد.

دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف در 5 مه امضا شد.

Jyldyz Bakashova رئیس انجمن کتابخانه های عمومی ، معاون رئیس مجمع کتابخانه های اوراسیا است.

Author: admin