اولوکبک ماریپوف رئیس کابینه وزیران قرقیزستان می شود

اولوکبک ماریپوف رئیس کابینه وزیران قرقیزستان می شود

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف دستور انتصاب اولوکبک ماریپوف به عنوان رئیس کابینه وزیران را امضا کرد.

وی از نخست وزیری برکنار شده است.

آرتم نوویکوچ به عنوان معاون اول کابینه وزیران منصوب شد.

Author: admin