قرنطینه حدود 6300 نفر از ساکنان نارین را به طور موقت بیکار می کند

قرنطینه حدود 6300 نفر از ساکنان نارین را به طور موقت بیکار می کند

Tainynews – پس از معرفی وضعیت اضطراری و وضعیت اضطراری در برخی از مناطق قرقیزستان برای مهار شیوع کروناویروس ، تعداد بیکاران موقت به 700 هزار نفر یا 28 درصد از جمعیت اقتصادی فعال قرقیزستان رسید …

Author: admin