سفر رئیس جمهور جپاروف به مسکو برای برگزاری جشن روز پیروزی برنامه ریزی نشده است – پسکوف

سفر رئیس جمهور جپاروف به مسکو برای برگزاری جشن روز پیروزی برنامه ریزی نشده است – پسکوف

Tainynews دیمیتری پسکوف ، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه در 5 مه به تاس گفت – سفر رئیس جمهور قرقیزستان سدیر جپاروف به مسکو برای جشن های روز پیروزی برنامه ریزی نشده است …

Author: admin