مسائل مربوط به آب ممکن است نه تنها در تاجیکستان ، بلکه در قزاقستان و ازبکستان ظاهر شود: نماینده مجلس

مسائل مربوط به آب ممکن است نه تنها در تاجیکستان ، بلکه در قزاقستان و ازبکستان ظاهر شود: نماینده مجلس

Tainynews Zarylbek Rysaliev ، نماینده مجلس در 6 مه در جلسه عمومی پارلمان ، گفت: – ممکن است مسائل مربوط به آب نه تنها با تاجیکستان ، بلکه قزاقستان و ازبکستان نیز وجود داشته باشد.

Author: admin