وزیر امور خارجه ازبکستان برای دیدار از بروکسل

وزیر امور خارجه ازبکستان برای دیدار از بروکسل

Tainynews یوسوپ کابلژانوف ، سخنگوی وزارت امور خارجه ، گفت: عبدالعزیز کمیلوف ، وزیر امور خارجه ازبکستان ، سفری کاری به بروکسل خواهد داشت.

وی گفت که در حال حاضر مسائل مربوط به سفر وزیر خارجه به بروکسل شرح داده شده است.

وزیر امور خارجه کمیلوف انتظار می رود که در نشست شورای همکاری ازبکستان و اتحادیه اروپا برای دیدار با مقامات مهم کمیسیون اروپا ، سرویس اقدام خارجی اروپا و وزارت خارجه بلژیک شرکت کند.

تاریخ دقیق بازدید هنوز مشخص نشده است.

Author: admin