130-135 میلیارد مادر در سایه در قرقیزستان

130-135 میلیارد مادر در سایه در قرقیزستان

Tainynews بکبولوت آلیف معاون وزیر اقتصاد گفت: طبق داده های رسمی ، اندازه اقتصاد سایه در قرقیزستان 23-24 درصد است.

وی گفت كه نسبت اندازه اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی 600 میلیاردی soms 23-24٪ یا 130-135 میلیارد soms است.

آلیف گفت ، براساس داده های غیررسمی ، اندازه اقتصاد سایه در قرقیزستان بیش از 30 درصد است.

Author: admin