شهردار باتکن نماینده رئیس جمهور برای بازسازی و توسعه روستاهای مرزی می شود

شهردار باتکن نماینده رئیس جمهور برای بازسازی و توسعه روستاهای مرزی می شود

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، شهردار باتکن ، مامیرجان رحیموف به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای بازسازی و توسعه روستاهای مرزی منطقه باتکن منصوب شد.

دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف در 7 مه امضا شد.

Author: admin