لایحه ای که اجازه مدیریت خارجی در شرکت سهامی را می دهد ، سابقه نگران کننده ای برای انتقال کنترل هر شرکتی به ایالت است: شورای تجارت

لایحه ای که اجازه مدیریت خارجی در شرکت سهامی را می دهد ، سابقه نگران کننده ای برای انتقال کنترل هر شرکتی به ایالت است: شورای تجارت

Tainynews – شورای تجارت بین الملل درباره تصویب این لایحه توسط پارلمان قرقیزستان که اجازه می دهد دولت کنترل کامل فعالیتهای یک شرکت خاص را در 3 قرائت انجام دهد ، نظر داد …

Author: admin