حقوق مرزبانان قرقیزستان از ماه مه با 5000 نفر افزایش می یابد

حقوق مرزبانان قرقیزستان از ماه مه با 5000 نفر افزایش می یابد

Tainynews معاون وزیر کابینه و وزیر و دارایی اولوکبک کارمیشاکوف در 7 مه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: – حقوق کارمندان سرویس مرزی کمیته امنیت ملی قرقیزستان از اول ماه مه افزایش خواهد یافت.

Author: admin