3 کارمند بهداشتی دیگر با ویروس کرونا مبتلا می شوند

3 کارمند بهداشتی دیگر با ویروس کرونا مبتلا می شوند

Tainynews – 3 کارگر بهداشتی دیگر در بیشکک به COVID-19 مبتلا شدند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای پاسخ به COVID-19 در 9 مه گزارش کرد.

5 کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند و 3 کارگر به انزوا در خانه پایان دادند.

تعداد کل کارگران پزشکی تشخیص داده شده با COVID-19 به 4488 مورد از جمله 4417 مورد بهبودی رسیده است.

Author: admin