دبیر جدید شورای امنیت جمهوری قرقیزستان به نام

دبیر جدید شورای امنیت جمهوری قرقیزستان به نام

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گفت – مارات ایمانکلوف به عنوان دبیر شورای امنیت جمهوری قرقیزستان منصوب شد.

انتصاب توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف تأیید شد.

پیش از این این نقش را رایسکلدی موسیف برعهده داشت که در پی تصدی یک نقش دیگر خیالش راحت شد.

Author: admin