رئیس سابق مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا کنسول افتخاری قرقیزستان در اتریش می شود

رئیس سابق مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا کنسول افتخاری قرقیزستان در اتریش می شود

Tainynews – Bakyt Jusupov ، سفیر قرقیزستان در اتریش ، کریستین موتونن ، کنسول افتخاری قرقیزستان در کارینتیا مستقر در کلاگنفورت ، 7 مه را پذیرفت و انتصاب را تبریک گفت …

Author: admin