ماریپوف مشاور خود را منصوب می کند – خبرگزاری AKIpress

ماریپوف مشاور خود را منصوب می کند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد – چولپونبک آبیکیف به عنوان مشاور رئیس کابینه اولوکبک ماریپوف منصوب شد.

قطعنامه مربوطه توسط رئیس کابینه ماریپوف امضا شد.

آبیکیف ، 65 ساله ، نویسنده ، روزنامه نگار است. او قبلاً رئیس اداره روابط عمومی اداره رئیس جمهور بود ، رئیس آژانس بایگانی ایالتی بود.

وی عضو کنوانسیون قانون اساسی بود که روی پیش نویس جدید قانون اساسی که از طریق همه پرسی در 11 آوریل تصویب شد ، کار کرد.

Author: admin