حکم دادگاه درباره کامتور برای تأمل در رفاه اقتصادی قرقیزستان: وزیر

حکم دادگاه درباره کامتور برای تأمل در رفاه اقتصادی قرقیزستان: وزیر

Tainynews – “تصمیم دادگاه در مورد كومتور بر رفاه اقتصادی قرقیزستان تأثیر می گذارد” ، معاون رئیس كابینه وزیران – وزیر اقتصاد و دارایی اولوگبك كارمیشاكف گفت …

Author: admin