وزیر کشور ساختمانهای آسیب دیده پلیس را در باتکن بررسی می کند

وزیر کشور ساختمانهای پلیس آسیب دیده در باتکن را بررسی می کند

Tainynews – دفتر مطبوعاتی وزارت گفت: – وزیر امور داخلی اولان نیازبکوف از دهکده های مناطق لیلهک و باتکن بازدید کرده و ساختمانهای تخریب شده پلیس را در 10 ماه مه بررسی کرد.

Author: admin