در قرقیزستان 447 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی هستند

در قرقیزستان 447 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی هستند

Tainynews اولوک-بک بکتورگانوف ، معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، در 11 ژوئیه مطبوعاتی گفت: 1،703 بیمار از ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان تحت درمان هستند.

1،152 بیمار در وضعیت متوسطی جدی قرار دارند.

447 بیمار در وضعیت جدی هستند.

95 بیمار در شرایط بحرانی هستند.

2542 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin