ویروس کرونا ویروس: شهرهای آلماتی و نور سلطان و 4 منطقه قزاقستان در مناطق قرمز

ویروس کرونا ویروس: شهرهای آلماتی و نور سلطان و 4 منطقه قزاقستان در مناطق قرمز

Tainynews – طبق گزارش کارگروه ملی برای پاسخ ویروس کرونا ، دو شهر بزرگ و چهار منطقه قزاقستان در مناطق قرمز ویروس کرونا قرار دارند.

شهرهای آلماتی و نور سلطان و مناطق آكمولا ، قزاقستان غربی ، Karaganda و Pavlodar در منطقه قرمز قرار دارند.

شهرهای شیمکنت ، قزاقستان شرقی ، آلماتی ، آتیرائو و مناطق آکتوبه در منطقه زرد قرار دارند.

مناطق ژامبیل ، مانگیستاو ، ترکستان ، کوستانای ، کیزیلوردا و قزاقستان شمالی در منطقه سبز قرار دارند.

Author: admin