مدیران عالی کامتور و کارگران خارجی خارج از قرقیزستان: اتحادیه صنفی معدن و متالورژی

مدیران ارشد کمتور و کارگران خارجی خارج از قرقیزستان: اتحادیه صنفی معدن و متالورژی

Tainynews الدار التجیبایف ، رئیس اتحادیه کارگران معدن و متالورژی قرقیزستان ، گفت: معاونان رئیس شرکت Kumtor Gold JSC ، بیشتر مدیران میانی و همچنین کارگران عادی خارج از کشور و خارجی قرقیزستان را ترک کرده اند.

Author: admin