قزاقستان آماده است تا به ساکنان منطقه باتکن درگیر درگیری مرزی کمک کند

قزاقستان آماده است تا به ساکنان منطقه باتکن درگیر درگیری مرزی کمک کند

Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکباف مذاکرات دوجانبه را با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قزاقستان محتر طلوبردی در 12 ماه مه در شیان انجام داد …

Author: admin