پیش از سال 2019 ، توافق نامه ها و قراردادها با Centerra تحت شرایط عمدی غیر سودآور برای قرقیزستان امضا شد: کمیسیون دولتی

پیش از سال 2019 ، توافق نامه ها و قراردادها با Centerra تحت شرایط عمدی غیر سودآور برای قرقیزستان امضا شد: کمیسیون دولتی

Tainynews رئیس کمیسیون دولتی کومتور آکیلبک جپاروف گفت: – قبل از سال 2019 ، توافق نامه ها و قراردادها با Centerra تحت شرایط عمدی غیر سودآور برای قرقیزستان امضا شد …

Author: admin