كومتور سالانه 4 درصد درآمد ناخالص قرقیزستان را برای توسعه پایگاه منابع معدنی پرداخت نكرد: كمسیون دولتی

كومتور سالانه 4 درصد درآمد ناخالص قرقیزستان را برای توسعه پایگاه منابع معدنی پرداخت نكرد: كمسیون دولتی

Tainynews – رئیس کمیسیون دولتی کومتور آکیلبک جپاروف گفت: – کامتور مالیات سالانه 4٪ از درآمد ناخالص قرقیزستان را برای توسعه پایگاه منابع معدنی کشور پرداخت نکرد.

Author: admin