انتصاب اعضای هیئت مدیره Centrara Gold Inc. از قرقیزستان انگیزه سیاسی داشت: کمیسیون دولتی

انتصاب اعضای هیئت مدیره Centrara Gold Inc. از قرقیزستان انگیزه سیاسی داشت: کمیسیون دولتی

Tainynews – “تحلیل تعامل قرقیزالتین با شرکت های پروژه در طی دوره 2010 تا 2020 نشان داد که توانایی کافی قرقیزالتین برای مدیریت موثر سهام خود در Centerra کم است” ، رئیس کمیسیون دولتی Kumtor Akylbek Japarov در 12 مه …

Author: admin