کمیسیون انتخابات محلی بیشکک احزاب Emgek و Ak-Bata را از انتخابات شورای محلی خارج کرد

کمیسیون انتخابات محلی بیشکک احزاب Emgek و Ak-Bata را از انتخابات شوراهای محلی پس گرفت

Tainynews – کمیسیون انتخابات محلی بیشکک تصمیم گرفته است احزاب Emgek و Ak-Bata را از انتخابات شورای محلی بیشکک پس بگیرد.

این تصمیم در جلسه کمیسیون انتخابات محلی در تاریخ 12 ماه مه گرفته شده است.

برداشت با نقض سیستمی توضیح داده شده است.

Author: admin