کمیسیون دولتی که در جستجوی کامتور است از مذاکرات دولت ابیلگازیف با مرکزرا می گوید

کمیسیون دولتی که به بررسی کامتور می پردازد ، از مذاکرات دولت ابیلگاسیف با مرکزرا می گوید

Tainynews – پس از تغییر دولت در قرقیزستان ، محمدكلی ابیلگازیف ، نخست وزیر وقت تازه منصوب شده تصمیم گرفت مذاكرات را برای تغییر مفاد توافق نامه استراتژیك آغاز كند ، آكیلبك جپاروف ، نماینده کمیسیون دولتی كومتور در 12 مه …

Author: admin