سفیر قرقیزستان در انگلیس همزمان سفیر ایرلند و ایسلند می شود

سفیر قرقیزستان در انگلیس همزمان سفیر ایرلند و ایسلند می شود

Tainynews – سفیر قرقیزستان در انگلیس ادیل بایسالوف همزمان با اقامت در لندن به عنوان سفیر در ایرلند و ایسلند منصوب شد.

دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف در 4 مه امضا شد.

Author: admin