معاون جدید رئیس قرقیزالتین نامگذاری شد

معاون جدید رئیس قرقیزالتین نامگذاری شد

Tainynews – تالانت کازاکوف به عنوان عضو هیئت مدیره ، معاون رئیس هیئت مدیره تولید و اکتشاف قرقیزالتین JSC برکنار شد.

این تصمیم در جلسه هیئت مدیره Kyrgyzaltyn JSC در تاریخ 10 مه در رابطه با تصدی یک نقش دیگر توسط کازاکوف گرفته شد.

کوبانیچبک توردوکوجویف به عنوان عضو هیئت مدیره ، معاون رئیس هیئت مدیره قرقیزالتین JSC برای کارهای تولیدی و اکتشافی انتخاب شد.

Author: admin