اردوگاه شیفتی با هزینه 25000 دلار برای هر تخت و زیر ساخت در معدن کمتور ساخته شد: کمیسیون دولتی

اردوگاه شیفتی با هزینه 25000 دلار برای هر تخت و زیر ساخت در معدن کمتور ساخته شد: کمیسیون دولتی

Tainynews – “آكیلبك جاپاروف ، رئیس كمسیون دولتی كومتور ، در جلسه کمیسیون در 12 مه …

Author: admin